Patent

För att avgöra möjligheten till ett godkänt patent, startar patenteringsprocessen i de flesta fall med en nyhetsundersökning och patenterbarhetsbedömning. Detta används sedan som underlag för att bedöma om vi kan gå vidare med en patentansökan.

Nyhetsundersökningar

Våra nyhetsundersökningar innebär att vi går igenom patentlitteratur och eventuella andra publikationer för att bedöma vad som är känt i förhållande till en uppfinningsidé. Genom en nyhetsundersökning kan det klargöras om en idé är ny och patenterbar. Det är också möjligt att delar av en idé är patenterbar medan andra delar redan är kända eller av andra skäl inte är patenterbara. En nyhetsundersökning är den naturliga början inför en eventuell patentansökan patenteringsprocess.

Handläggning av patentansökningar

På Nobeli utarbetar och inlämnar vi alltid patentansökningar i samråd med kunden. Vi hanterar även pågående ansökningar, såväl nationellt som internationellt med hjälp av vårt nätverk av utländska patentombud.

Administration och årsavgifter

Vi sköter administration och årsavgiftsbetalningar genom vårt administrativa system CPi. Med administration menar vi förvaltningen av patent, varumärken, designskydd och domännamn. Detta måste ske på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. I förvaltningen av en patentportfölj ingår bl.a. att se över vilka rättigheter som ska behållas och vilka rättigheter som bedöms ha för litet värde för att upprätthålla. Årsavgifter och förnyelser betalas för upprätthållande av immaterialrättigheter.

Genom regelbunden och noggrann översyn kan vi hjälpa er att kostnadseffektivt upprätthålla en värdefull patentportfölj – både genom att nya patent söks och genom att gamla och/eller inaktuella patent läggs ned.

Värdering av patent, mönster och varumärken

En immaterialrättslig tillgång, en IP-tillgång, har ett ekonomiskt värde som inte är helt enkel att avgöra. För att värdera en immaterialrättslig tillgång finns flera olika etablerade modeller och beräkningsgrunder. Nobeli kan vara behjälpliga med att ta fram modeller, processer och verktyg för en värdering av uppfinningar, idéer, enskilda patent och varumärken.

I samband med värdering av era IP-tillgångar kan vi även assistera vid försäljning eller utlicensiering av IP-tillgångar samt att öka värdet genom att paketera tillgångarna på ett fördelaktigt sätt.

Kontakt

Fredrik Olsson
Patentansvarig
Tfn: 0586-825 23

Alla kontakter