Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Nobeli Business Support AB (”vi” eller ”Nobeli”) samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar alla personliga data som hänför sig till dig, såsom ditt namn, din adress, etc. (”Persondata”).

Vilka persondata samlar vi in från dig?

De persondata som samlas in av Nobeli innefattar namn, adress, e-postadress, telefon-/mobilnummer, befattning och arbetsgivare. Persondata samlas in direkt från dig, från din arbetsgivare eller från offentliga källor.

Varför samlar vi in dina persondata, och vad gör vi med dem?

Dina persondata kommer att registreras i Nobelis kundrelationshanteringssystem. Syftet med Nobelis behandling av dina persondata är (i) att tillhandahålla relevant information till dig/din arbetsgivare om Nobelis produkter och tjänster och (ii) att underlätta nuvarande och/eller framtida åtaganden mellan Nobeli och din arbetsgivare.

Vad är Nobelis rättsliga grund för behandlingen av dina persondata?

Nobelis behandling av dina persondata baseras på de legitima intressen som Nobeli eftersträvar. Detta betyder att Nobeli har uppfattningen att dess intresse att behandla dina persondata för de ändamål som nämns ovan väger tyngre än den integritetsöverträdelse som du utsätts för som resultat av behandlingen. Denna slutsats från vår intresseavvägning dras särskilt på grund av det faktum att (i) det är avgörande för Nobeli att behandla kontaktinformation till representanter för Nobelis kunder, för att underlätta våra kundåtaganden; (ii) att behandlingen av dina persondata begränsas i möjlig utsträckning; och (iii) att du när som helst kan välja att inte längre motta meddelanden från Nobeli.

Med vem delar vi dina persondata?

Dina persondata kommer att användas av Nobeli. Nobeli kommer också att dela dina persondata med leverantörer och partnerföretag som utför tjänster å Nobelis vägnar för att kunna fullfölja Nobelis åtaganden som regleras i avtal med din arbetsgivare. Exempel på sådana aktörer återfinns inom branscher som transport och logistik, säkerhet och systemleverantörer

Hur länge behåller vi dina persondata?

Nobeli kommer att lagra dina persondata under en period på två år efter din och/eller din arbetsgivares senaste interaktion med Nobeli.

Nobeli kan, istället för att förstöra eller radera dina persondata, göra dem anonyma, så att de inte kan kopplas eller spåras tillbaka till dig på något sätt.

Vilka är dina rättigheter?

Om dina persondata är felaktiga eller behöver uppdateras, kan du vid varje tillfälle begära att vi korrigerar eller uppdaterar dina persondata, genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (v. g. se kontaktuppgifter nedan). Du kan också kontakta oss om du inte längre vill att vi behandlar dina persondata, om du vill att vi begränsar behandlingen på något sätt, om du vill att vi ska radera dina persondata, eller om du inte längre önskar få information om Nobelis tjänster. Vi kommer då att radera dina persondata från våra system eller begränsa vår behandling av dina persondata. V. g. notera dock att en radering av dina persondata eller en begränsning av vår behandling av dina persondata kan innebära att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, helt eller delvis. Dessutom kan du erhålla en kopia av dina persondata och information beträffande vår behandling av sådana persondata genom skriftlig hänvändelse till den personuppgiftsansvarige. I så fall kommer vi att tillhandahålla dina persondata i ett vanligen använt dataformat.

Om du har några frågor beträffande behandlingen av dina persondata eller önskar utöva någon av de ovan angivna rättigheterna, v. g. skriv till den personuppgiftsansvarige på den nedan angivna adressen.

Du har rätt att lämna in klagomål beträffande hur Nobeli behandlar dina persondata till den aktuella dataskyddsmyndigheten eller liknande instans inom din jurisdiktion.

Hur kan du kontakta personuppgiftsansvarige och utöva dina rättigheter?

Personuppgiftsansvarig för den persondata som vi innehar om dig är:

Nobeli Business Support AB, org.nr 556016-3247
Hyttåsvägen 10
691 80 Karlskoga

Tel: 0586-24 64 00
Mejl: info@nobeli.se

Detta betyder att vi är ansvariga för att persondata behandlas korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar.

Du kan kontakta personuppgiftsansvarige med följande kontaktinformation:

Nobeli Business Support AB
Hyttåsvägen 10
691 80 Karlskoga

Tel: 0586-24 64 00
Mejl: info@nobeli.se

Dataskyddsombud är Fredrik Ax

Tel: +46 73 423 65 03
Mejl: fredrik.ax@nobeli.se