Code of Conduct
för leverantörer till Nobeli Business Support AB

Denna Code of Conduct gäller för samtliga leverantörer till Nobeli Business Support AB.
Undantag kan medges om leverantör kan påvisa att de själva har en egen Code of Conduct som har samma eller ännu längre gående skrivning än den som framgår här. Sådant undantag beviljas av VD.

Innehållsförteckning

  1. Inledning
  2. Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
  3. Miljö
  4. Anti-korruption, lagefterlevnad
  5. Immateriella rättigheter och informationsskydd
  6. Rätt att använda varumärket Nobeli Business Support AB
  7. Uppföljning
  8. Konsekvenser vid graverande avvikelser

1. Inledning

Nobeli Business Support AB är dedikerade och hängivna hög nivå av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Vi uppmuntrar även våra leverantörer att utforma sin egen Code of Conduct som ska genomsyra samarbetet och spridas till alla personer, enheter eller underleverantörer som levererar varor eller tjänster till Nobeli Business Support AB. Leverantören ska tillse att leverantörsleden följer det som anges i Nobeli Business Supports Code of Conduct.

Vi förväntar oss att våra leverantörer, vid anmodan, uppvisar relevant dokumentation för att verifiera att man efterlever uppställda krav i Code of Conduct för leverantörer till Nobeli Business Support AB.

Nobeli Business Support AB bygger våra affärsrelationer på långsiktighet och partnerskap.

Vår verksamhet bygger på en mycket hög grad av affärsetik. En etik som baseras på en god affärsmässighet och en professionalitet i en vars agerande.

Nobeli Business Support AB värnar, vårdar och upprätthåller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och affärsetik.  FN:s Global Compact är en självklarhet för Nobeli Business Support AB vilket vi även förväntar oss av våra leverantörer.

Leverantören ska bedriva sin verksamhet i full enlighet med relevant lagstiftning och regelverk.

2. Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Icke-diskriminering

Nobeli Business Support AB förväntar sig att leverantören vårdar mänskliga rättigheter inom sin verksamhet. Alla medarbetare och annan personal som utför arbetsuppgifter åt leverantören ska behandlas rättvist samt med respekt och värdighet.
Leverantören ska i praktisk handling visa respekt för arbetstagarnas rättigheter att fritt och utan påtryckning från annan part organisera sig och vara medlem i en fackförening eller motsvarande. Om det finns situationer där sådan frihet begränsas av landets lagar ska leverantören tillåta att arbetstagarna fritt kan välja sina representanter.

Beslut om anställning, befordran, utveckling och ersättning ska vara baserade på förmåga, erfarenhet och kompetens – och får aldrig vara baserade på kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, politisk tillhörighet eller fackmedlemskap.

Ersättning och arbetstid

Leverantören ska minst betala lön till arbetstagaren eller annan personal som utför arbetsuppgifter åt leverantören som uppgår till den lägsta totallönen som fastställts-
Alla anställningsvillkor såsom men inte begränsat till rörliga ersättningar, arbetstider, semester eller annan ledighet ska minst uppgå till vad som framgår av lag, förordning eller branschpraxis. Huvudprincipen ska vara att anställda med liknande kvalifikationer, erfarenhet och förmåga att utföra aktuell arbetsuppgift ska ha rätt till lika ersättning.

Modernt slaveri

Leverantören garanterar att inte tvångsarbete, slavarbete, slavliknande arbetsförhållanden eller annat ofrivilligt eller påtvingat arbete förekommer inom leverantörens verksamhet. Anställning hos leverantören, eller hos dennes underleverantör, får inte medföra att anställds lön, identifikationshandlingar eller arbetstillstånd undanhålls. Vidare garanteras den anställdes fria rätt att förflytta sig.

Leverantören ska motarbeta alla former av barnarbete eller motsvarande. Anställning av medarbetare ska följa respektive lands lagar och regler vad avser minimiålder och annat. I det fall att sådan lag eller regel inte finns ska svensk lag tillämpas i den omfattning som kan anses vara tillämpbart.

3. Miljö

Leverantören genomför verksamhet med hänsyn tagen till miljö- och klimatpåverkan.

Leverantören måste ha erforderliga myndighetstillstånd vad avser miljö och hälsa för sin verksamhet. De regler som myndighet fastställt ska tillämpas.

Leverantören genomför sin verksamhet på ett strukturerat och systematiskt sätt för att minimera miljö- och klimatpåverkan. Handlingsplaner ska kunna uppvisas av leverantören.

Leverantören ska efter anmodan kunna uppvisa produkters materiella innehåll samt var och hur produkten är producerad4.

4. Anti-korruption, lagefterlevnad

Leverantören ska kraftfullt motverka och motarbeta alla former av mutor, bestickning, utpressning, förskingring och korruption.

Leverantören får under inga som helst omständigheter erbjuda eller ta emot några fördelar för att få någon otillbörlig, opassande eller olämplig fördel.

Leverantören ska till envar tid följa tillämpliga lagar, regler och förordningar som påverkar verksamheten, oavsett vart verksamheten genomförs. I särskild ordning ska leverantören uppmärksamma, förebygga, motverka och motarbeta ekonomisk brottslighet, penningtvätt, bedrägeri, ekonomiskt stöd till terrorverksamhet eller liknande brottslig handling.

Leverantören förbinder sig att verka för fri konkurrens i överensstämmelse med internationella och nationella lagar, föreskrifter eller rekommendationer från myndighet.

5. Immateriella rättigheter och informationsskydd

Leverantör som får tillgång till Nobeli Business Support AB:s information, elektronisk data, teknik, tekniska lösningar, standarder eller annat som är av immateriell art som tillhör Nobeli Business Support AB eller dess kunder, ska vidta erforderliga skyddsåtgärder för att inte tredje part ska få tillgång till kunskap härom.

Leverantör äger inte rätt att avslöja konfidentiell information och inte använda sådan information på annat sätt än vad som framkommer av avtal, skriftliga överenskommelser eller lagstiftning.

Leverantören är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda upphovsrätten.

6. Rätt att använda varumärket Nobeli Business Support AB

Leverantör kan ges möjlighet att använda för sin marknadsföring varumärket Nobeli Business Support AB först efter att leverantören fått ett skriftligt godkännande av Nobeli Business Support AB. Sådant godkännande ska inhämtas av leverantören i förväg och i varje enskilt fall. Detta omfattar även andra tillgångar som kontrolleras av Nobeli Business Support AB.

7. Uppföljning

Leverantören ska vid anmodan kunna uppvisa efterlevnad av aktuell Code of Conduct i sin helhet.

Leverantören ska vid anmodan kunna uppvisa system eller motsvarande för hur kontroller utförs av efterlevnaden.

I den händelse att avvikelser förekommer ska leverantören skriftligen meddela vad som inträffat och vilka korrigerande åtgärder som vidtagits.

8. Konsekvenser vid graverande avvikelser

I den händelse att leverantören själv konstaterar eller annan påkommer, att leverantören inte följer vad som framkommer här ovan, och att det inträffade är av graverande art, kan Nobeli Business Support AB komma att häva alla ingångna avtal med leverantören.

I sådant fall kan Nobeli Business Support AB utkräva skadestånd och annan ersättning som baseras på de kostnader som åsamkas Nobeli Business Support AB.