Dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med oss

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära mer detaljerad information om hur Nobeli behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kanske du vill få dem rättade eller raderade. Om du inte samtycker till en intresseavvägning som Nobeli har gjort kan du också invända mot behandlingen eller begära att den begränsas. Du kan även på andra rättsliga grunder begära en begränsning av den utförda behandlingen. Du kan till exempel begära begränsning av behandlingen om du anser att personuppgifterna är felaktiga eller om du anser att dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Rätt att återkalla samtycke

Om du specifikt har lämnat ditt samtycke till en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla samtycket. Du kan göra detta genom att kontakta Nobeli här.

Rätt till dataportabilitet

I den mån Nobeli behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, kan du på begäran få de personuppgifter du har lämnat till Nobeli på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga

Det är viktigt för Nobeli att se till att du är trygg med behandlingen av personuppgifter. Nobeli skyddar din personliga integritet och strävar efter att behandla alla personuppgifter med maximal respekt. Om du fortfarande anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt är du välkommen att kontakta oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål om behandling av personuppgifter till relevant dataskyddsmyndighet. Din dataskyddsmyndighet är den myndighet som utövar tillsyn över behandlingen av personuppgifter. I Sverige är dataskyddsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten och du kan nå myndigheten på www.imy.se.

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter

Nobeli Business Support AB, org. nr. SE 556016-3247, 691 80 Karlskoga, telefonnummer + 46 586-24 64 00, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Det innebär att Nobeli Business Support AB är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande integritetslagar.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta Nobeli genom att använda länken nedan.

Formulär för allmän begäran

Om du är en nuvarande anställd, eller om du har några andra frågor eller funderingar, vänligen kontakta företagets Dataskyddsombud på dataskyddsombudet@nobeli.se